Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 20 - Ngày 02/12/2018 - ( cập nhật ngày: 02/11/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 20 - Ngày 02/12/2018 - (02/11/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 19 - Ngày 28/10/2018 - (05/10/2018)
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 - (05/10/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 - (20/09/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 18 - Ngày 30/09/2018 - (20/08/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 17 - Ngày 19/08/2018 - (09/08/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 16 - Ngày 22/07/2018 - (02/07/2018)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 15 - Ngày 17/06/2018 - (22/05/2018)