Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 9 - Ngày 26/11/2017 - ( cập nhật ngày: 01/11/2017)

THÔNG BÁO

1. Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao Khóa 9 - Ngày 26/11/2017 - (01/11/2017)