Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực tiếng Anh theo VSTEP - (cập nhật ngày: 20/09/2018)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực tiếng Anh theo VSTEP - (20/09/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 30, ngày 29 tháng 09 năm 2018 - (20/08/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 29, ngày 18 tháng 08 năm 2018 - (09/08/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 28, ngày 21 tháng 07 năm 2018 - (02/07/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 27, ngày 16 tháng 06 năm 2018 - (16/05/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 26, ngày 26 tháng 05 năm 2018 - (23/04/2018)
Thông báo về việc nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2018 đối với các lớp Ngoại ngữ và Tin học - (13/04/2018)
Thông báo về tổ chức Kỳ thi kiểm tra năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo VSTEP - Khóa 25, ngày 21 tháng 04 năm 2018 - (28/03/2018)