Thông báo số 1098/TB-QLCL Danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài - ( cập nhật ngày: 26/07/2023)

QUY CHẾ, QUY ĐINH

Thông báo số 1098/TB-QLCL Danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài - (26/07/2023)
Thông báo quy định tạm thời về hoạt động học và thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - (22/11/2022)
Quy định hoạt động học thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp - (09/11/2022)
Quyết định số 810/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - (02/06/2021)
Quyết định số 2845/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định học và thi theo chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - (02/06/2021)
Quyết định số 2846/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - (02/06/2021)
Thông báo số 691/TB-QLCL Thông báo các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ - (02/06/2021)
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - (02/06/2021)