Công văn số 1924/QLCL-QLT Về việc Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực NN 6 bậc dùng cho Việt Nam - ( cập nhật ngày: 20/12/2023)

QUY CHẾ, QUY ĐINH

Công văn số 1924/QLCL-QLT Về việc Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực NN 6 bậc dùng cho Việt Nam - (20/12/2023)
Quyết định 751/QĐ-ĐHĐT Ban hành chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2016 - (27/11/2023)
Quyết định số 4996/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp - (27/11/2023)
Thông báo số 1098/TB-QLCL Danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài - (26/07/2023)
Thông báo số 1974/TB-ĐHĐT Quy định tạm thời về hoạt động học và thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - (27/11/2023)
Quyết định số 2770/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định hoạt động học thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp - (27/11/2023)
Quyết định số 810/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - (02/06/2021)
Thông báo số 691/TB-QLCL Thông báo các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ - (02/06/2021)