Thông báo quy định tạm thời về hoạt động học và thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - ( cập nhật ngày: 22/11/2022)

QUY CHẾ, QUY ĐINH

Thông báo quy định tạm thời về hoạt động học và thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - (22/11/2022)
Quy định hoạt động học thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp - (09/11/2022)
Quyết định số 810/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - (02/06/2021)
Quyết định số 2845/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định học và thi theo chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - (02/06/2021)
Quyết định số 2846/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy định học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - (02/06/2021)
Thông báo số 691/TB-QLCL Thông báo các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ - (02/06/2021)
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - (02/06/2021)
Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân - (02/06/2021)